เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายคุณสมบัติของสาร เกณฑ์ในการจำแนกสารและถ่ายทอดความเข้าในผ่านชิ้นงานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9

13-17 ก.ค. 58
โจทย์ : ธาตุและสารประกอบ
Key  Question : การจำแนกสารประเภทต่างๆใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorm: การวางแผนการจัดกระทำชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเรื่องการจำแนกสาร
Show and Share: นำเสนอชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเรื่องการจำแนกสาร

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- คลิป VDOองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง: ครูให้นักเรียนดูคลิป “องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรบ้างจากคลิป VDO ?
เชื่อม:
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป “องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- นักเรียนทำชินงานที่หลากหลายที่แสดงถึงความเข้าใจจากคลิปที่ได้ดู
วันพุธ
ชง:
 - ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม ”น้ำเชื่อมมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นว่าน้ำเชื่อมมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง
เชื่อม:
 - ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม ”การจำแนกสารประเภทต่างๆใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกอย่างไร?”
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องเกณฑ์การจำแนกสาร(สถานะ,การนำไฟฟ้า,เนื้อสาร)พร้อมทั้งจัดกระทำชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจ
วันพฤหัสบดี
ชง: นักเรียนรายงานความคืบหน้าของการศึกษาข้อมูล
เชื่อม:นักเรียนนำเสนอชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจ
ใช้: นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่องการจำแนกสาร
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-          นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
-          นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
-          นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
-          นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ใช้: นักเรียนทำใบงานสรุปความเข้าใจเรื่องการจำแนกสาร
ภาระงาน
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- การนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นและชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การจำแนกสาร
- การทำใบงาน/แบบทดสอบเรื่องการจำแนกสาร
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชินงานที่หลากหลายที่แสดงถึงความเข้าใจจากคลิปคลิป “องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ใบงาน/แบบทดสอบเรื่องการจำแนกสาร
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
 เข้าใจและสามารถอธิบายคุณสมบัติของสาร เกณฑ์ในการจำแนกสารและถ่ายทอดความเข้าในผ่านชิ้นงานได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสารต่างๆและปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้น
ทักษะICT
อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแยกสารและการสรุปข้อมูลการทดลองได้
คุณลักษณะ:
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น