เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายคุณสมบัติของสาร ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน และการแยกสารในรูปแบบที่หลากหลายและนำเสนอในรูปแบบVDOสร้างสรรค์ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8

6-10 ก.ค. 58
โจทย์ : สารและสมบัติของสาร(ต่อ)
Key  Questions :
-  นักเรียนคิดว่า การแยกสารในรูปแบบต่างๆมีคุณสมบัติแตกต่าง หรือมีข้อจำกัดอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าพลังงานสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าสารหรือสสารสามารถเกิดขึ้นหรือสลายหายไปได้หรือไม่เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด
Brainstorm: การวางแผนการสร้างสรรค์ชิ้นงานตัดต่อVDO      การแยกสารในรูปแบบต่างๆ

Show and Share:
- นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เกี่ยวกับการคุณสมบัติของสาร ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน
และการแยกสารในรูปแบบที่ หลากหลาย
- นำเสนอเกี่ยวกับผลการทดลองและข้อจำกัดของกระบวนการแยกสารในประเภทต่างๆ รวมถึงการเกิดพลังงาน
- นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของสสาร


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- คลิป VDO เรื่องสารและสมบัติของการ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การแยกสาร

วันจันทร์
ชง :
- ครูเปิดคลิปการทดลอง สารและสมบัติของสารเรื่องการแยกสารในรูปแบบต่างๆ

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรบ้างจากคลิป VDO ?
เชื่อม: แบ่งกลุ่มสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปVDOในรูปแบบPlace mat

วันพุธ-วันพฤหัสบดี

ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถนำความเข้าใจเรื่องสารและสมบัติของสารไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
เชื่อม :ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำเสนอการทดลองเรื่องการแยกสาร(การกรอง,การระเหิด,การตกผลึกและโคมาโตกราฟฟี่)ในรูปแบบสื่อVDOให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม:นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบและทำการทดลองผ่านการตัดต่อ VDO
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
     1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
     2.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
     3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้?
     4. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
     5. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม :
-นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอVDOเรื่องการแยกสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

ภาระงาน
- การนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น และร่วมทดลองการแยกสารในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  การกรอง การระเหย การตกผลึก และ โครมาโตรกราฟี ในรูปแบบVDO
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปการทดลองสารและสมบัติของสาร
ชิ้นงาน
- Flow Chart  ภาพเรื่องราว การ์ตูนช่อง ฯลฯ สิ่งที่ได้เรียนรู้
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- VDO การทดลองแยกสารในรูปแบบต่างๆ
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
 เข้าใจและสามารถอธิบายคุณสมบัติของสาร ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดพลังงาน และการแยกสารในรูปแบบที่หลากหลายและนำเสนอในรูปแบบVDOสร้างสรรค์ได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสารต่างๆและปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้น
ทักษะICT
อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแยกสารและการสรุปข้อมูลการทดลองได้
คุณลักษณะ:
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น