เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 1ของนิวตันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2

25-29 พ.ค. 58
โจทย์ : แรงและการเคลื่อนที่
- กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
Key  Questions :
- จากรูปที่1นักเรียนคิดว่ารถจะเคลื่อนที่ไปด้านใดเพราะเหตุใด ?
- จากรูปที่2 ถ้าทางด้าน AและB ออกแรงเท่ากันจะเป็นอย่างไร ?
- จากกฏของนิวตันข้อที่1 ถ้านักเรียนนั่งบอลลูนลอยอยู่บนท้องบ้านแล้วบอลลูนขาดนักเรียนจะทำอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Round Robin : อภิปรายร่วมกันจากคำถามเกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
Show and Share : นำเสนอชาร์ตความรู้กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน ,นำเสนอการทดลองตามที่ออกแบบ
Mind Mapping : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การทดลองเรื่องแรง
- รูปภาพการเคลื่อนที่ตามกฏข้อที่1 ของนิวตัน
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
วันจันทร์
ชง :
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø จากรูปที่1นักเรียนคิดว่ารถจะเคลื่อนที่ไปด้านใดเพราะเหตุใด ?
  Ø จากรูปที่2 ถ้าทางด้าน AและB ออกแรงเท่ากันจะเป็นอย่างไร ?
  Ø รูปที่1และรูปที่2 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร ?
  Ø จากกฏของนิวตันข้อที่1 ถ้านักเรียนนั่งบอลลูนลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วบอลลูนขาดนักเรียนจะทำอย่างไร ?
รูปที่ 1
  
รูปที่ 2

- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม : นักเรียนสรุปความเข้าใจเรื่องกฎข้อที่ 1 ของนิวตันลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
วันพุธ
ชง : นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกันเพื่อศึกษากฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
เชื่อม :
- สรุปความเข้าเป็นชาร์ตความรู้พร้อมทั้งนำเสนอ
- นักเรียนออกแบบการทดลองเกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ของนิวตันพร้อมทั้งให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ลงมือปฏิบัติจริง
- นักเรียนบันทึกผลการทดลองของแต่ละกลุ่มลงในสมุดเล่มเล็ก
ใช้ : นักเรียนทำใบงานแรงและการเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ใช้ : นักเรียนทำใบงานแรงและการเคลื่อนที่ (ต่อ)
วันศุกร์
ชง :
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ?
  Ø นักเรียนจะนำความเข้าที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์(Mind Mapping)


ภาระงาน
 - การวิเคราะห์รูปภาพพร้อมทั้งให้เหตุผล
 - การวิเคราะห์ปัญหาที่บอลลูนขาดพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขตามกฏข้อที่1 ของนิวตัน
- การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
 - การนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น และร่วมทดลอง
- การออกแบบการทดลองให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
- การวิเคราะห์และอภิปรายใบงานเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
(บันทึกผลการทดลอง)
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
 เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอชาร์ตความรู้กฎข้อที่ 1 ของนิวตัน
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 

1 ความคิดเห็น:


  1. สัปดาห์ที่สอง ครูเริ่มสร้างแรงบันดาลใจด้วยการให้พี่ๆดูภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Transformer,X-men,The adventure หลังจากดูจบพี่บางคนถามว่าเรียนเรื่องหุ่นยนต์หรอครับครู แต่เพื่อนๆบอกว่า X-menไม่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ จากนั้นครูจึงให้พี่ทำ Place math ของภาพยนตร์ทั้งสามเรื่อง เมื่อแต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกันก็รู้ว่าแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เช่นการแปลงร่างของหุนยนต์ เปลี่ยนพันธุกรรมฯลฯ จากนั้นพี่ๆก็ได้ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยจนได้เป็นชื่อหน่วยว่า Transformer จากนั้นจึงได้เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนและออกแบบปฎิทินตามลำดับ

    ตอบลบ