เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของสัญลัษณ์ธาตุและสามารถสรุปความเข้าใจผ่านใบงานได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10

20-24ก.ค. 58
โจทย์ : ธาตุและสารประกอบ
Key  Question :
- ธาตุคืออะไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร?
- ตารางธาตุมีกี่ชนิดเพราะเหตุใดจึงใช้ตารางธาตุในแบบปัจจุบัน?
เครื่องมือคิด
Brainstorm: การวิเคราะห์ตารางธาตุ
Show and Share: นำเสนอความเข้าใจที่ได้จากการวิเคราห์ตารางธาตุ
Round Robin: แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ตารางธาตุ,การเล่นเกมส์บิงโก
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- ตารางธาตุ
- เกมบิงโกสัญลัษณ์ธาตุ
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง: ครูและนักเรียนทบทวนความเข้าใจที่ได้จากการดูคลิป“องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
เชื่อม:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ธาตุคืออะไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ชง:
- ครูนำตารางธาตุมาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วนคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากตารางธาตุนี้ ในส่วนที่แตกต่างกันมีความหมายอย่างไร?”
เชื่อม: นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ตารางธาตุแล้วบันทึกความเข้าใจลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
วันพุธ
ชง: นักเรียนนำเสนอความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาตารางธาตุ
เชื่อม:
 - ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม ”ตารางธาตุมีกี่ชนิดเพราะเหตุใดจึงใช้ตารางธาตุในแบบปัจจุบัน?
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วนำมาอภิปรายร่วมกัน
วันพฤหัสบดี
ชง: นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมบิงโกสัญลัษณ์ธาตุ
เชื่อม: นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกันถึงความรู้ที่ได้จากการเลนเกม
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-          นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
-          นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
-          นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
-          นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ใช้: นักเรียนทำใบงานสรุปความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ธาตุ
ภาระงาน
- การวิเคราะห์ตารางธาตุ
- การบันทึกความเข้าใจจากตารางธาตุลงในสมุดบันทึก
- การศึกษาชนิดของตารางธาตุ
- การเล่นเกมบิงโกสัญลักษณ์ธาตุ
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงานสรุปความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ธาตุ
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
 เข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของสัญลัษณ์ธาตุและสามารถสรุปความเข้าใจผ่านใบงานได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสารต่างๆและปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้น
ทักษะICT
อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแยกสารและการสรุปข้อมูลการทดลองได้
คุณลักษณะ:
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น