เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1

14-22 พ.ค. 58
โจทย์ : สร้างฉันทะ/แรงบันดาลใจ/ปะทะปัญหา
Key Questions :
นักนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูภาพยนตร์เรื่องTransformers,   x-men, The adventure?
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอย่างไรให้น่าสนใจ?
นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin: ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนต์ที่ได้ดู
Show and Share: นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนต์
Blackboard Share:  ตั้งชื่อหน่วย
Card and Chart: เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Brainstorm: ระดมความคิดเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Think Pair Share: สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping:  สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
Wall Thinking: สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- กระดาษบรู๊ฟ
- สี/ปากกา
- ภาพยนตร์เรื่องTransformers,     x-men, The adventure    
วันจันทร์
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่องเรื่องTransformers,         x-men, The adventure
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากภาพยนตร์ที่ได้ดู ?
  Ø ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
  Ø นักเรียนคิดว่าจากภาพยนตร์ที่ได้ดูมีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไร ?
  Ø นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน ?
เชื่อม : แบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์นำเสนอความเข้าใจในรูปของ Pace Mat


วันพุธ
ชง:
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
Ø นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยอย่างไรให้น่าสนใจและสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
- นักเรียนตั้งชื่อหน่วย ผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share และ Blackboard Share
เชื่อม:
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนโดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้1เรื่องต่อ1แผ่น (card and chart)
- ครูและนักเรียนจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้

วันพฤหัสบดี
ชง :
- ครุกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø สิ่งที่นักเรียนรู้และเข้าใจในหน่วยนี้มีอะไรบ้าง
  Ø สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ใน Quarter นี้มีอะไรบ้าง
  Ø นักเรียนจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไรตลอดทั้ง 10 สัปดาห์
เชื่อม :
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
(Think pair Share)
- นักเรียนร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
(Black Board Share)

วันศุกร์
ชง : ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัว ?
  Ø ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ?
  Ø นักเรียนจะนำความเข้าที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?
เชื่อม :
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การวิเคราะหืและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและได้ฟัง
- การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- การสนทนาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นจากภาพยนตร์เรื่อง Transformers, x-men,   The adventure

ชิ้นงาน
- Place Mat การวิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
- สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Card and Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
 (Mind Mapping)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถอธิบายและให้เหตุผลในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
ทักษะการสื่อสาร
มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จากภาพยนตร์ที่ได้ดูแล้วเชื่อมโยงกับตัวเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอนในการออกแบบปฏิทิน
คุณลักษณะ:
- รักการเรียนรู้กระตือรือร้นในการทำงาน
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนพี่ๆหลายคนตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนรวมถึงตัวครูเองด้วยเช่นกันนี้เป็นครั้งแรกของการสอนระดับมัธยมความตื่นเต้นไม่แพ้พี่ๆเลยทีเดียว เช้าวันเปิดเรียนพี่ๆก็รู้หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีทำ
    กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมที่ต้องเรียนรู้กันและกันครูดอกไม้ใช้กิจกรรม Who I am. ให้พี่ๆเขียนสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองออกมาและจากนั้นพี่ๆก็ได้ตั้งคำถามคนละหนึ่งคำถามเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักครูเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในช่วงบ่ายเราก็ร่วมกันทำนุบำรุงบ้านด้วยการทำความสะอาดขัดถู ปัดกวาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันดายหญ้าท่ามกลางแดดร้อนๆขุดหลุมปลูกต้นไม้ และดูแลทุกๆส่วนทั้งบ้านม.3 และบริเวณมัธยมทำให้หลายคนหมดแรงเลยทีเดียว ในวันศุกร์มีกิจกรรมสัมพันธภาพระหว่างพี่ๆมัธยม เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นระหว่างพี่น้อง พี่ๆต่างเล่นเกมส์อย่างสนุกสนานน้องได้รู้จักพี่พี่ได้รู้จักน้องเรียนรู้กันและกัน

    ตอบลบ