เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 2ของนิวตันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
1-5 มิ.ย. 58
โจทย์ : แรงและการเคลื่อนที่
-กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
Key  Questions :
- จากรูปที่3 นักเรียนคิดว่ารถคันใดจะเข้าเส้นชัยก่อนเพราะเหตุใด ?
- จากรูปที่4 นักเรียนคิดว่ารถคันใดจะเข้าเส้นชัยก่อนเพราะเหตุใด  ?
- เมื่อเยียบคันเร่งความเร็วของรถเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
Round Robin : อภิปรายร่วมกันจากคำถามเกี่ยวกับกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน,อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงาน
Show and Share : ถ่ายทอดความเข้าใจกฎข้อที่ 2 ของนิวตันผ่านสื่อ
Flow Chart : สรุปการเรียนรู้              รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การทดลองเรื่องแรง
- รูปภาพการเคลื่อนที่ตามกฎข้อที่2ของนิวตัน
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
วันจันทร์
ชง :
- นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพ
       รูปที่ 3                             รูปที่ 4


- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø จากรูปที่3 นักเรียนคิดว่ารถคันใดจะเข้าเส้นชัยก่อนเพราะเหตุใด ?
  Ø จากรูปที่4 นักเรียนคิดว่ารถคันใดจะเข้าเส้นชัยก่อนเพราะเหตุใด  ?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม :
- ครูพานักเรียนเล่นเกมออนไลน์เกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยนักเรียนจะได้ทดลองเลือกวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันปล่อยจากจุดเริ่มต้นในเวลาเท่ากันแล้วคาดเดาว่าวัตถุใดจะถึงเส้นชัยก่อนหรือหลัง
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมออนไลน์?
เชื่อม: นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้สรุปความเข้าใจลงในสมุดเล่มเล็ก
วันพุธ
ชง : ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø ถ้ารถที่แข่งมีน้ำหนักเท่ากันคันใดจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เร็วกว่าเพราะเหตุใด ?
  Ø ถ้ารถที่แข่งมีแรงเท่ากันคันใดจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เร็วกว่าเพราะเหตุใด ?
เชื่อม : นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาทำความเข้าใจเรื่องกฏข้อที่2 ของนิวตั้นพร้อมทั้งถ่ายทอดความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ (คลิปVDO,ละคร,เพลง ฯลฯ)
ใช้นักเรียนทำใบงานแรงและการเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ใช้ : นักเรียนทำใบงานแรงและการเคลื่อนที่(ต่อ)
วันศุกร์
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
2.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
3.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
4.       นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์(Flow Chart)

ภาระงาน
-  การวิเคราะห์รูปภาพพร้อมทั้งให้เหตุผล
- การอภิปรายร่วมกันจากคำถามเกี่ยวกับกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
- การเล่นเกมส์ออนไลน์
- การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
-การถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎข้อที่ 2 ของนิวตันผ่านสื่อต่างๆ
- การวิเคราะห์และอภิปรายใบงานเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
- การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์


ชิ้นงาน
- คลิปVDO,ละคร,เพลง ฯลฯถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องกฏข้อที่2 ของนิวตั้น
- Flow Chart สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 2 ของนิวตันได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น         และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่สามพี่ๆเริ่มต้นการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ตามที่ออกแบบไว้ในฏิทิน ครูพาพี่ๆดูการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่และตั้งคำถามว่าการทดของนี้เกี่ยวข้องกับอะไร หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ ครุจึงถามต่อไปว่ามีอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กันพี่ๆช่วยกันตอบ ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องมีน้ำหนัก ระยะทาง เวลา จากนั้นครูจึงให้พี่ๆค้นคว้าข้อมูลเรื่องการเคลื่อนที่ที่คล้ายๆกับการทดลองที่ได้ดู พร้อมทั้งออกแบบการทดลองที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นพี่ๆแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลองแล้วจึงพาเพื่อนทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้ พี่ๆสรุปความเข้าใจที่ได้ลงในสมุดและคุณครูก็ได้ให้พี่ๆทำใบงานเพื่อทดสอบความเข้าใจอีกด้วย และในสัปดาห์นี้พี่ๆได้เลือกทักษะชีวิตเป็นการสานแหครูจึงเชิญคุณตาพี่ฟลุ๊คมาเป็นวิทยากรให้แก่พี่ๆม.3ในครั้งนี้อีกด้วย

    ตอบลบ