เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานในรูปแบบต่างๆและสามารถออกแบบการทดลองให้ผู้อื่นเข้าใจถึงพลังงานนั้นๆได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5

15
19
มิ.ย. 58
โจทย์ : พลังงาน
Key  Questions
พลังงานคืออะไรส่งผลต่อตัวเราอย่างไรเพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด:
Round Robin: แลกเปลี่ยนอภิปราย ร่วมกันจากคลิปแหล่งกำเนิดพลังงาน
Brain storm: ระดมความคิดออกแบบการทดลอง
Show and Share: นำเสนอการทดลอง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- คลิป VDO
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การทดลองเรื่องพลังงาน
วันจันทร์
ชง :
- ดูคลิปแหล่งกำเนิดพลังงาน

- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากคลิป VDO ที่ได้ดู?
  Ø นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรบ้างจากคลิป VDO?
  Ø นักเรียนคิดว่าสามารถนำความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างไร?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปความเข้าใจจากคลิปที่ได้ดูตามเครื่องมือคิดที่ต้องการ
( Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
 วันพุธ
ชง :
-  ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
Ø นักเรียนคิดว่าพลังงานคืออะไรส่งผลต่อตัวเราอย่างไรเพราะเหตุใด?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มจับฉลากแบ่งหัวข้อ พลังงานรูปแบบต่างๆ(ไฟฟ้า,กล/จล, แม่เหล็ก,ชีวมวล,เคมี)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อเรื่องของกลุ่มตนเอง พร้อมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อให้เพื่อนเละคุณครูเข้าใจ
- นักเรียนออกแบบการทดลองลงในแผ่นชาร์ต

วันพฤหัสบดี
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและออกแบบการทดลอง(ต่อ)
ชง:
- นักเรียนกลุ่มพลังงานไฟฟ้ากลุ่มและกลุ่มพลังงานกล/จลนำเสนอการทดลอง
เชื่อม:
- นักเรียนอภิปรายร่วมกันจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-          นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
-          นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
-          นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
-          นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การทำความเข้าใจจากคลิป VDO
แหล่งกำเนิดพลังงาน
- การแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน
- การแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
(บันทึกผลการทดลอง)
- สรุปความเข้าใจในแต่ละการทดลอง(Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานในรูปแบบต่างๆและสามารถออกแบบการทดลองให้ผู้อื่นเข้าใจถึงพลังงานนั้นๆได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพลังรูปแบต่างๆ
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น