เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 3ของนิวตันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4

8-12มิ.ย. 58
โจทย์ : แรงและการเคลื่อนที่
-กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
Key  Questions :
- จากคลิปนักเรียนเห็นอะไร?
- จากคลิปที่ได้ดูมีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไร ?
- นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน ?
- วัตถุที่มีขนาดเท่า  กันแต่น้ำหนักต่างกันเกิดการปะทะกันจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด:
Round Robin : อภิปรายร่วมกันจากคำถามเกี่ยวกับกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน,อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงาน
Show and Share : ถ่ายทอดความเข้าใจกฎข้อที่ 3 ของนิวตันผ่านสื่อ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การทดลองเรื่องแรง
- คลิปการเคลื่อนที่ตามกฎข้อที่3ของนิวตัน
- ใบงานแรงและการเคลื่อนที่
วันจันทร์
ชง: ครูให้นักเรียนดูคลิป”กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน

เชื่อม:
 - ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø จากคลิปนักเรียนเห็นอะไร?
  Ø นักเรียนคิดว่าจากคลิปที่ได้ดูมีความเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไร ?
  Ø นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน ?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจที่ได้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
วันพุธ
ชง :
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม ”วัตถุที่มีขนาดเท่ากันแต่น้ำหนักต่างกันเกิดการปะทะกันจะเป็นอย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม : นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาทำความเข้าใจเรื่องกฏข้อที่3 ของนิวตั้นพร้อมทั้งถ่ายทอดความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ (คลิปVDO,ละคร,เพลง ฯลฯ)
ใช้นักเรียนทำใบงานแรงและการเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดี
ชง : นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับใบงานและความเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-          นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
-          นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
-          นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
-          นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-  การวิเคราะห์รูปภาพพร้อมทั้งให้เหตุผล
- การอภิปรายร่วมกันจากคำถามเกี่ยวกับกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
- การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
-การถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎข้อที่ 3 ของนิวตันผ่านสื่อต่างๆ
- วิเคราะห์และอภิปรายใบงานเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่
- การสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- คลิปVDO,ละคร,เพลง ฯลฯถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องกฏข้อที่3 ของนิวตัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของแรงและการเคลื่อนที่ๆเกิดขึ้นในวัตถุให้เป็นไปตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

 #####
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น