เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ  เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
11

27-29ก.ค. 58
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ หน่วย “Transfoemer Quarter1”
Key Questions :
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้?
- นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ดีแล้วและสิ่งใดที่ควรพัฒนา?
เครื่องมือคิด :
Round Robin  :  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมาทั้ง Quarter
Show and Share :  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา
Mind Mapping :  สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- ห้องเรียน
- กระดาษ A4, A3

วันจันทร์
ชง: ครูกระตุ้นคำถามการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม:นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้
วันพุธ
ชง: นักเรียนนำเสนอ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ของตนเอง
เชื่อม:
 - ครูกระตุ้นคำถามการคิด ”นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ดีแล้วและสิ่งใดที่ควรพัฒนา?
- นักเรียนใคร่ครวญถึงสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ตนเองควรพัฒนา
ใช้: นักเรียนทำสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่พัฒนา

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมาทั้ง Quarter
- การใคร่ครวญในสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาของตนเอง
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
 เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ  เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน
ทักษะการจัดการข้อมูล
 การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับลักษณะเด่นของสารต่างๆและปฏิกิริยาและพลังงานที่เกิดขึ้น
ทักษะICT
อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแยกสารและการสรุปข้อมูลการทดลองได้
คุณลักษณะ:
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น