เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: Tranformer
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานในรูปแบบต่างๆและสามารถออกแบบการทดลองให้ผู้อื่นเข้าใจถึงพลังงานั้นๆได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6

22-26
มิ.ย.
58
โจทย์ : พลังงาน
Key  Questions:
- พลังงานต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเหตุใด?
- พลังงานแต่ละรูปแบบเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด:
Round Robin: อภิปรายร่วมกันจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
Brain storm: ระดมความคิดออกแบบการทดลอง
Show and Share: นำเสนอการทดลอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- Internet
- คลิป VDO
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อุปกรณ์การทดลองเรื่องพลังงาน
วันจันทร์
ชง : นักเรียนกลุ่มพลังงานแม่เหล็กและกลุ่มพลังงานชีวมวลและพลังงานเคมีรายงานความคืบหน้าของการทำงาน
เชื่อม:
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม
  Ø พลังงานต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเหตุใด?
  Ø พลังงานแต่ละรูปแบบเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใด?
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน

วันพุธ-วันพฤหัสบดี
ชง:
- นักเรียนกลุ่มพลังงานพลังงานแม่เหล็กและกลุ่มพลังงาน   ชีวมวลและพลังงานเคมี
เชื่อม:
- นักเรียนอภิปรายร่วมกันจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก

วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด
-          นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
-          นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
-          นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
-          นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป?
เชื่อม : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ใช้: นักเรียนทำใบงานสรุปความเข้าใจเรื่องพลังงาน
ภาระงาน
- การแลกเปลี่ยนอภิปรายร่วมกัน
- การทำใบงานสรุปความเข้าใจเรื่องพลังงาน
- การแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
(บันทึกผลการทดลอง)
- สรุปความเข้าใจในแต่ละการทดลอง(Mind Mapping, เขียนบรรยาย ,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
- ใบงานสรุปความเข้าใจเรื่องพลังงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจถึงแหล่งที่มาของพลังงานในรูปแบบต่างๆและสามารถออกแบบการทดลองให้ผู้อื่นเข้าใจถึงพลังงานั้นๆได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพลังรูปแบต่างๆ
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังทัศนะคติของทุกๆคนอย่างมีเหตุผล
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น